PWP

Home

2017, Volume 96, Issue 3

Prawo do odszkodowania w związku z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


Magdalena Brzozowska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Główny specjalista ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości


Author for correspondence: Magdalena Brzozowska; -, Główny specjalista ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości; email: magdalenabrzoz@gmail.com

Magdalena Brzozowska: -Full text

Summary (original language)

Publikacja poświęcona jest analizie zagadnień związanych z od-szkodowaniem za niesłuszne tymczasowe aresztowanie w kontekście ujawnionych w tym zakresie problemów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich. W artykule porównano przepisy konwencyjne oraz krajowe w zakresie odszkodowania, a także przeanalizowano zapadłe dotychczas orzeczenia, w których Trybunał badał skargi pod kątem zarzucanego naruszenia art. 5 ust. 5 konwencji. Z analizy tych orzeczeń wynika, że obecnie przepisy kodeksu postępo-wania karnego w zakresie odszkodowania w związku z niesłusznym tym-czasowym aresztowaniem nie uwzględniają standardów konwencyjnych.


Key words

odszkodowanie, tymczasowe aresztowanie, niesłusz-ne, Trybunał, ETPC, orzecznictwo, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, środek zapobiegawczy, compensation, pre-trial detention, unjustified preventive measures, ECHR, case-law report, right to liberty and security, human rights, EU criminal law