PWP

Home

2017, Volume 96, Issue 3

Wybrane aspekty funkcjonowania wspólnoty Anonimowych Alkoholików przydatne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych w zakładach karnych i aresztach śledczych


Łukasz Kołodziej1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Fundacja Instytut Zdrowia


Author for correspondence: Łukasz Kołodziej; -, Fundacja Instytut Zdrowia; email: Lukasz.kl@interia.pl

Łukasz Kołodziej: -Full text

Summary (original language)

We wszystkich zakładach karnych w Polsce regularnie odbywają się mityngi wspólnoty Anonimowych Alkoholików. W artykule zaprezento-wano zasady funkcjonowania tej wspólnoty, które mogą być interesujące dla Służby Więziennej. Omówiono również główne czynniki leczące i re-socjalizujące, które wykorzystywane są we wspólnocie AA.


Key words

alkoholizm, terapia, resocjalizacja, samopomoc, alcoholism, alcohol addiction, alcohol dependency, prison therapy, therapeutic measures, rehabilitation, esocialization, the Alco-holics Anonymous, the AA, self-support community