PWP

Home

2017, Volume 96, Issue 3

Duszpasterstwo więzienne w Polsce w perspektywie 25 lat doświadczeń pastoralno-resocjalizacyjnych


Jan Dezyderiusz Pol1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Politologii − Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Author for correspondence: Jan Dezyderiusz Pol; Instytut Politologii − Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; email: jan.pol@sw.gov.pl

Jan Dezyderiusz Pol: -Full text

Summary (original language)

Przemiana ustrojowa w Polsce pod koniec lat 80. ub. wieku urucho-miła procesy, które znacząco zmieniły sposób funkcjonowania jednostek penitencjarnych. Opieka religijna, działania duszpasterskie skierowane do osób pozbawionych wolności oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej od tego czasu stały się kolejnym środowiskiem dla duszpasterzy zajmujących się skazanymi oraz osobami, które w ramach swojego zatrudnienia i służby gwarantują prawidłowe wykonywanie kary pozbawienia wolności. Kara ta zazwyczaj powoduje zmianę i wywiera określone skutki w funkcjonowaniu więźnia i jego najbliższych. W tak odmiennej sytuacji życiowej opieka i działania pastoralne wydają się istotnym elementem wspierającym skazanego. Natomiast funkcjona-riusze Służby Więziennej wykonując swoją profesję są narażeni także na konsekwencje wynikające z trudnej i obciążającej pracy w jednostkach penitencjarnych. Swoistość tych miejsc oraz określony sposób funkcjono-wania osadzonych i funkcjonariuszy mogą być impulsem, aby doskonalić i rozwijać to specyficzne duszpasterstwo.


Key words

kapłaństwo więzienne, kapelan więzienny, resocjali-zacja penitencjarna, praktyki religijne, więzienie, prison priesthood, prison ministry, penitentiary resocia-lization, religious practices, religious services, prison facilities, spiritual rehabilitation, social integration, religious meaning in prison