PWP

Home

2017, Volume 96, Issue 3

Kara ograniczenia wolności jako zastępcza kara wobec izolacji sprawców przestępstw skarbowych


Michał Kurzyński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Prawa i Administracji , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Author for correspondence: Michał Kurzyński; Wydział Prawa i Administracji , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; email: michal.kurzynski@uwm.edu.pl

Michał Kurzyński: -Full text

Summary (original language)

Celem publikacji była analiza rozwiązań przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym, dotyczących możliwości zastosowania sankcji o cha-rakterze nieizolacyjnym.Autor publikacji zwrócił szczególną uwagę na niewątpliwie istotne korzyści o charakterze indywidualnym oraz powszechnym, wynikające z braku izolacji sprawców od jego więzi społecznych, zawodowych oraz rodzinnych, jako najskuteczniejszej metody resocjalizacji.Analizie zostały poddane przewidywane przez obecnie obowiązujące przepisy rozwiązania warunkujące możliwość zamiany kary o charakterze izolacyjnym na karę grzywny lub ograniczenia wolności, opisane zarówno w kodeksie karnym skarbowym, jak i w przepisach recypowanych z ko-deksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego.


Key words

prawo karne skarbowe, przestępstwa skarbowe, przestępstwa skarbowe, kara ograniczenia wolności, penitencjarystyka, penal fiscal law, fiscal crimes, custodial sentence, penalty of restriction of liberty, penitentiary