PWP

Home

2016, Volume 92, Issue 3

Prywatne zakłady karne – wybrane przykłady zagraniczne


Małgorzata Szwejkowska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Author for correspondence: Małgorzata Szwejkowska; Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; email: -

Małgorzata Szwejkowska: -Full text

Summary (original language)

Prywatyzacja zakładów karnych jest procesem charakterystycznym w szczególności dla państw tzw. systemu common law (co nie oznacza, że taki proces nie występuje w innych państwach na świecie). Katalizatorem do tworzenia tam prywatnych jednostek penitencjarnych jest zjawisko gwałtownego zwiększania się populacji więziennej. Niniejszy artykuł koncentruje się głównie na omówieniu procesu pełnej prywatyzacji w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jako państw pionierskich w tym zakresie. Odniesiono się także do zmian w systemie własności i zarządzania jednostkami penitencjarnymi w Australii, gdzie także w ostatnich latach wystąpiło zjawisko szybko rosnącej populacji więźniów, co nadało walor szczególnej intensywności procesom prywatyzacji w tym państwie. W krajach anglosaskich w dalszym ciągu toczy się debata wokół skuteczności oddziaływań penitencjarnych realizowanych przez sprywatyzowane zakłady karne. Badania porównawcze między jednostkami penitencjarnymi publicznymi i prywatnymi były i są prowadzone. Nie dostarczają jednak podstaw do konkluzywnych wniosków dotyczących ewentualnej przewagi w tym obszarze zakładów karnych sprywatyzowanych nad tymi publicznymi (i na odwrót).

 


Key words

prywatyzacja, zakład karny, system penitencjarny, przeludnienie, skazani, system prawny common law, privatization, prison, penitentiary system, overcrowding, inmates, common law system