PWP

Home

2016, Volume 92, Issue 3

Zygmunt Bugajski (1887-1940) i jego koncepcje dotyczące wybranych elementów kary więzienia


Krzysztof Chmielewski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Doktorant w Katedrze Historii Ustroju Państwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Author for correspondence: Krzysztof Chmielewski; -, Doktorant w Katedrze Historii Ustroju Państwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; email: krzchm1@amu.edu.pl

Krzysztof Chmielewski: -Full text

Summary (original language)

Artykuł przedstawia koncepcje jednego z najważniejszych przedstawicieli polskich nauk penitencjarnych okresu międzywojennego – Zygmunta Bugajskiego. Jego poglądy na karę więzienia, organizację systemu penitencjarego oraz metody postępowania z osadzonymi w szczególny sposób przczyniły się do zmiany polskiego prawa penitencjarnego w latach 1918-1939. Artykuł opiera się przede wszystkim na analizie aktów prawnych z zakresu prawa penitencjarnego, które regulowały organizacje i funkcjonowanie polskiego więziennictwa w latach 1918-1939. W artykule porównano również koncepcje Zygmunta Bugajskiego z postulatami innych przedstawicieli doktryny prawa penitencjarnego II Rzeczypospolitej.

 


Key words

prawo penitencjarne, II RP, historia prawa, penitentiary law, Second Polish Republic, history of law, imprisonment