PWP

Strona główna

2017, Volume 97, Issue 4

Osobowościowe funkcjonowanie skazanych za rozboje


Ewa Rzeszutko-Wójcik1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPIA


Autor korenspondencyjny: Ewa Rzeszutko-Wójcik; -, Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPIA; email: rzeszutko@op.pl

Ewa Rzeszutko-Wójcik: -Full text

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było dokonanie charakterystyki psychologicznego funkcjonowania skazanych za rozboje. Badania prze-prowadzono na grupie 44 więźniów. Do grupy kontrolnej zakwalifiko-wano 38 osób, które nie były leczone psychiatrycznie, neurologicznie, nie miały problemów z używaniem substancji psychoaktywnych, ani nie wchodziły w konflikt z prawem. W badaniach zastosowano ankietę socjo-demograficzną własnej konstrukcji, Test przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna − w polskim opracowaniu Płużek, Arkusz samooceny Cat-tella − w polskim opracowaniu Hirszla, Kwestionariusz radzenia sobie ze stresem − Janke, Erdmanna, Boucseina − w polskim opracowaniu Januszewskiej oraz Kwestionariusz styl życia autorstwa Trzebińskiej.Przeprowadzone badania wykazały obecność istotnych statystycznie różnic między grupą skazanych a grupą kontrolną w zakresie cech oso-bowości narcystycznej. Stwierdzono ponadto, że więźniowie wykazują istotnie większe nasilenie emocjonalnego niezrównoważenia w porów-naniu do osób z grupy kontrolnej. W sytuacji stresu skazani istotnie częściej niż grupa kontrolna dążą do kontrolowania przebiegu sytuacji, unikają skonfrontowania się z przeżywanym napięciem lub podejmują próby przekonania siebie o posiadaniu lepszych od innych predyspozycji do radzenia sobie z przeżywanym stresem


Słowa kluczowe

rozboje, skazani, osobowość, radzenie sobie ze stre-sem, lęk