PWP

Home

2017, Volume 97, Issue 4

Nagrody i środki dyscyplinarne w praktyce penitencjarnej, a poczucie sensu życia więźniów długoterminowych


Agnieszka Wróbel-Chmiel1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogicznego , Uniwersytet Rzeszkowski


Author for correspondence: Agnieszka Wróbel-Chmiel; asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogicznego , Uniwersytet Rzeszkowski ; email: a.wrobel_chmiel@interia.pl

Agnieszka Wróbel-Chmiel: -Full text

Summary (original language)

W artykule dokonano analizy poczucia sensu życia 102 skazanych od-bywających kary długoterminowe. Porównano wyniki uzyskane w Skali poczucia sensu życia PIL przez skazanych nagradzanych i nienagradza-nych w trakcie izolacji oraz skazanych karanych i niekaranych dyscypli-narnie.Wyniki ogólne uzyskane przez więźniów nagradzanych i niekaranych dyscyplinarnie mieszczą się w granicach normy, a nawet oscylują wokół wyników wysokich. Skazani nagradzani za pozytywne zachowania w po-równaniu z więźniami nienagradzanymi uzyskali istotnie wyższe wyniki w zakresie afirmacji życia, akceptacji siebie, świadomości celu i oceny własnej przyszłości. Z kolei osadzeni karani dyscyplinarnie osiągnęli istotnie niższe wyniki niż skazani z grupy porównawczej w podskalach: afirmacja życia, akceptacja siebie, poczucie wolności. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że nagradzanie więźniów jest istotnym czynnikiem motywującym do zmiany niewłaściwych zachowań. W ocenie skazanych największą wartość mają nagrody odnoszące się do sposobu i częstotliwości utrzymywania kontaktów z rodziną. Zwró-cono uwagę na potrzebę diagnozowania oraz podnoszenia poziomu poczucia sensu życia skazanych długoterminowych, wykorzystując w tym celu dostępne w zakładzie karnym środki oddziaływania penitencjarnego.


Key words

długoterminowe pozbawienie wolności, poczucie sensu życia skazanych, kary i nagrody w placówce penitencjarnej, a long-term penalty, the sense of meaning of sentenced life, penalties and rewards in penitentiary institution