PWP

Strona główna

2017, Volume 97, Issue 4

Nagrody i środki dyscyplinarne w praktyce penitencjarnej, a poczucie sensu życia więźniów długoterminowych


Agnieszka Wróbel-Chmiel1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogicznego , Uniwersytet Rzeszkowski


Autor korenspondencyjny: Agnieszka Wróbel-Chmiel; asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogicznego , Uniwersytet Rzeszkowski ; email: a.wrobel_chmiel@interia.pl

Agnieszka Wróbel-Chmiel: -Full text

Streszczenie

W artykule dokonano analizy poczucia sensu życia 102 skazanych od-bywających kary długoterminowe. Porównano wyniki uzyskane w Skali poczucia sensu życia PIL przez skazanych nagradzanych i nienagradza-nych w trakcie izolacji oraz skazanych karanych i niekaranych dyscypli-narnie.Wyniki ogólne uzyskane przez więźniów nagradzanych i niekaranych dyscyplinarnie mieszczą się w granicach normy, a nawet oscylują wokół wyników wysokich. Skazani nagradzani za pozytywne zachowania w po-równaniu z więźniami nienagradzanymi uzyskali istotnie wyższe wyniki w zakresie afirmacji życia, akceptacji siebie, świadomości celu i oceny własnej przyszłości. Z kolei osadzeni karani dyscyplinarnie osiągnęli istotnie niższe wyniki niż skazani z grupy porównawczej w podskalach: afirmacja życia, akceptacja siebie, poczucie wolności. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że nagradzanie więźniów jest istotnym czynnikiem motywującym do zmiany niewłaściwych zachowań. W ocenie skazanych największą wartość mają nagrody odnoszące się do sposobu i częstotliwości utrzymywania kontaktów z rodziną. Zwró-cono uwagę na potrzebę diagnozowania oraz podnoszenia poziomu poczucia sensu życia skazanych długoterminowych, wykorzystując w tym celu dostępne w zakładzie karnym środki oddziaływania penitencjarnego.


Słowa kluczowe

długoterminowe pozbawienie wolności, poczucie sensu życia skazanych, kary i nagrody w placówce penitencjarnej
Awards and penalties in penitentiary practice and a sense of meaning of life convicts sentenced for a long-term penalty


Summary

The article analyses the sense of meaning of life 102 prisoners taking long-term penalty. The results obtained in the PIL Scale of Living by rewarded and not rewarded prisoners during isolations and punished and not punished convicts were compared. General results gained by rewarded and disciplinary not punished prisoners are within normal limits and even oscillate around the high scores. Those who have been rewarded for their positive behaviour compared to not rewarded prisoners have achieved significantly higher results in terms of affirmation of life, self acceptance, awareness of the goal and evaluation of their own future. In turn disciplined prisoners have achieved much lower results than convicts in the comparative group in subscales: affirmation of life, self acceptance, sense of freedom. Tests results clearly indicate that rewarding prisoners is important motivator for altering inappropriate behaviour. In the evaluation of convicts the greatest value are the awards relating to the manner and frequency of the maintenance of contacts with the family. Attention has been paid to the need for diagnosis and increasing sense of the meaning of life convicts sentenced for a long-term penalty, using for this purpose available in prison measures of penitentiary influence


Keywords

a long-term penalty, the sense of meaning of sentenced life, penalties and rewards in penitentiary institution