PWP

Home

2017, Volume 97, Issue 4

Ocena zmian w bezpieczeństwie publicznym powiatu gorlickiego


Katarzyna Fryczek 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Funkcjonariusz Straży Granicznej, absolwentka WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne


Author for correspondence: Katarzyna Fryczek ; Funkcjonariusz Straży Granicznej, absolwentka WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne; email: kasia6106@op.pl

Katarzyna Fryczek : -Full text

Summary (original language)

Autor analizuje okoliczności zmian spowodowanych decentralizacją władzy na poziomie samorządu. Omawia zastosowane rozwiązania, bada przyczyny kolejnych niedomagań wraz z aktualnymi potrzebami w zakre-sie bezpieczeństwa lokalnego. Artykuł informuje o efektach i własnych rozwiązaniach na przykładzie wybranego „samorządu powiatowego”. Dokumentuje proces zmian i konfiguracji od strony praktycznych rozwią-zań w środowisku lokalnym. Przytoczony materiał źródłowy uzupełniony literaturą i wywiadami wskazuje na współpracę, integrację i partnerstwo.


Key words

bezpieczeństwo publiczne, policja, samorząd powia-towy, społeczeństwo, public safety, police, county government, society