PWP

Strona główna

2017, Volume 97, Issue 4

Ocena zmian w bezpieczeństwie publicznym powiatu gorlickiego


Katarzyna Fryczek 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Funkcjonariusz Straży Granicznej, absolwentka WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne


Autor korenspondencyjny: Katarzyna Fryczek ; Funkcjonariusz Straży Granicznej, absolwentka WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne; email: kasia6106@op.pl

Katarzyna Fryczek : -Full text

Streszczenie

Autor analizuje okoliczności zmian spowodowanych decentralizacją władzy na poziomie samorządu. Omawia zastosowane rozwiązania, bada przyczyny kolejnych niedomagań wraz z aktualnymi potrzebami w zakre-sie bezpieczeństwa lokalnego. Artykuł informuje o efektach i własnych rozwiązaniach na przykładzie wybranego „samorządu powiatowego”. Dokumentuje proces zmian i konfiguracji od strony praktycznych rozwią-zań w środowisku lokalnym. Przytoczony materiał źródłowy uzupełniony literaturą i wywiadami wskazuje na współpracę, integrację i partnerstwo.


Słowa kluczowe

bezpieczeństwo publiczne, samorząd powia-towy, społeczeństwo, police
Safety assessment the district in Gorlice


Summary

The author analyzes the circumstances of change caused by the decentralization of authority in the local governments. It discusses the adopted solutions, it examines further deficiencies together with current needs in terms of the local safety. The article informs about the effects and own solutions on the example of a chosen district. Furthermore, it shows the process of change and configuration in the local area. The source material, supplemented with literature and interviews, points at the cooperation, integration and partnership.


Keywords

policja, public safety, county government, society