PWP

Strona główna

2017, Volume 97, Issue 4

Stygmatyzacja społeczna osób odbywających karę pozbawienia wolności – zarys problematyki


Aneta Paszkiewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie


Autor korenspondencyjny: Aneta Paszkiewicz; -, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie; email: anetajan5@wp.pl

Aneta Paszkiewicz: -Full text

Streszczenie

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, z jakimi rodzajami mitów i ste-reotypów zmagają się osoby osadzone w zakładach karnych, ukazując jednocześnie, na jak nikłych podstawach się one opierają. Wskazano również, w jaki sposób można udzielić pomocy osobom opuszczającym zakład karny w usunięciu ciążącego na nich piętna


Słowa kluczowe

soba osadzona w zakładzie karnym, stereotypy, stygmatyzacja, reintegracja
Social stigmatization of persons serving the penalty of deprivation of liberty


Summary

The article attempts to explain what kind of myths and stereotypes a person in prison is struggling with, showing at the same time weak bases they are based on. It also indicates how to help people leaving the prison to remove their stigma.


Keywords

a person detained in a prison,stereotypes, stigmatization, reintegration