PWP

Home

2017, Volume 97, Issue 4

Stygmatyzacja społeczna osób odbywających karę pozbawienia wolności – zarys problematyki


Aneta Paszkiewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie


Author for correspondence: Aneta Paszkiewicz; -, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie; email: anetajan5@wp.pl

Aneta Paszkiewicz: -Full text

Summary (original language)

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, z jakimi rodzajami mitów i ste-reotypów zmagają się osoby osadzone w zakładach karnych, ukazując jednocześnie, na jak nikłych podstawach się one opierają. Wskazano również, w jaki sposób można udzielić pomocy osobom opuszczającym zakład karny w usunięciu ciążącego na nich piętna


Key words

soba osadzona w zakładzie karnym, stereotypy, stygmatyzacja, reintegracja, a person detained in a prison,stereotypes, stigmatization, reintegration