PWP

Home

2017, Volume 97, Issue 4

Sprzeciw prokuratora w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary


Łukasz Chojniak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedrza Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji , Uniwersytet Warszawski


Author for correspondence: Łukasz Chojniak; Katedrza Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji , Uniwersytet Warszawski; email: lukasz.chojniak@chw.com.pl

Łukasz Chojniak: -Full text

Summary (original language)

Artykuł podejmuje problem sprzeciwienia się przez prokuratora udzieleniu skazanemu w postępowaniu karnym wykonawczym warun-kowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary (analogiczne uprawnienie przysługuje prokuratorowi w postępowaniu w przedmiocie przerwy w karze). Jest to wyjątkowe rozwiązanie w polskim postępowaniu karnym, które pozwala stronie wstrzymać natychmiastową wykonalność orzeczenia na mocy wyłącznie oświadczenia strony. W artykule krytycznie omówiono to uprawnienie strony, podnosząc także wątpliwości natury konstytucyjnej.


Key words

sprzeciw, prokurator,, kara, przerwa w karze, warun-kowe przedterminowe zwolnienie, objection, prosecutor, punishment, interruption of exe-cution of the penalty, conditional release from serving the full sentence (release on licence)