PWP

Strona główna

2017, Volume 97, Issue 4

Sprzeciw prokuratora w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary


Łukasz Chojniak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedrza Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji , Uniwersytet Warszawski


Autor korenspondencyjny: Łukasz Chojniak; Katedrza Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji , Uniwersytet Warszawski; email: lukasz.chojniak@chw.com.pl

Łukasz Chojniak: -Full text

Streszczenie

Artykuł podejmuje problem sprzeciwienia się przez prokuratora udzieleniu skazanemu w postępowaniu karnym wykonawczym warun-kowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary (analogiczne uprawnienie przysługuje prokuratorowi w postępowaniu w przedmiocie przerwy w karze). Jest to wyjątkowe rozwiązanie w polskim postępowaniu karnym, które pozwala stronie wstrzymać natychmiastową wykonalność orzeczenia na mocy wyłącznie oświadczenia strony. W artykule krytycznie omówiono to uprawnienie strony, podnosząc także wątpliwości natury konstytucyjnej.


Słowa kluczowe

sprzeciw, prokurator,, kara, przerwa w karze, warun-kowe przedterminowe zwolnienie
Objection of the prosecutor to the conditional release from serving the full sentence in the executive penal code


Summary

The article concerns a problem of the prosecutor’s objection to the conditional release from serving the full sentence in the executive penal code (the prosecutor has the same powers in the proceedings concerning interruption of execution of the penalty). It is exceptional prerogative in the Polish criminal procedure, which allows the party to the proceedings to stay the execution of a judgement based solely on its statement. The said powers of the prosecutor were critically analysed in the article. The constitutional doubts have been raised as well.


Keywords

objection, prosecutor, punishment, interruption of exe-cution of the penalty, conditional release from serving the full sentence (release on licence)