PWP

Home

2017, Volume 97, Issue 4

Problematyka subiektywnej strony odpowiedzialności administracyjnej i karnej na przykładzie ustawy o transporcie drogowym


Marcin Dudzik1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPIA


Author for correspondence: Marcin Dudzik; sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPIA; email: mdudi13@wp.pl

Marcin Dudzik: -Full text

Summary (original language)

W artykule poruszona jest problematyka subiektywnej strony odpo-wiedzialności nazywanej w literaturze prawniczej odpowiedzialnością administracyjno-karną. Rozważania dokonywane są na bazie ustawy o transporcie drogowym, w którym to akcie prawnym ukształtowana została odpowiedzialność o charakterze zarówno administracyjnym, jak i karnym. W związku z powyższym zasadna jest próba omówienia kwestii związanej z charakterem sankcji administracyjnej w aspekcie subiektyw-nej strony odpowiedzialności za dopuszczenie się naruszeń pociągających za sobą konsekwencję w postaci administracyjnej kary pieniężnej. Analiza stosownych unormowań pozwala stwierdzić, że stricte represyjny charak-ter niektórych sankcji administracyjnych zbliża je w istocie do właściwej dla prawa karnego kary kryminalnej.


Key words

odpowiedzialność karna, odpowiedzialność admini-stracyjna, kara kryminalna, sankcja administracyjna, wina, criminal liability, administrative liability, criminal penalty, sanction, guilt