PWP

Strona główna

2017, Volume 97, Issue 4

Problematyka subiektywnej strony odpowiedzialności administracyjnej i karnej na przykładzie ustawy o transporcie drogowym


Marcin Dudzik1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPIA


Autor korenspondencyjny: Marcin Dudzik; sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPIA; email: mdudi13@wp.pl

Marcin Dudzik: -Full text

Streszczenie

W artykule poruszona jest problematyka subiektywnej strony odpo-wiedzialności nazywanej w literaturze prawniczej odpowiedzialnością administracyjno-karną. Rozważania dokonywane są na bazie ustawy o transporcie drogowym, w którym to akcie prawnym ukształtowana została odpowiedzialność o charakterze zarówno administracyjnym, jak i karnym. W związku z powyższym zasadna jest próba omówienia kwestii związanej z charakterem sankcji administracyjnej w aspekcie subiektyw-nej strony odpowiedzialności za dopuszczenie się naruszeń pociągających za sobą konsekwencję w postaci administracyjnej kary pieniężnej. Analiza stosownych unormowań pozwala stwierdzić, że stricte represyjny charak-ter niektórych sankcji administracyjnych zbliża je w istocie do właściwej dla prawa karnego kary kryminalnej.


Słowa kluczowe

odpowiedzialność karna, odpowiedzialność admini-stracyjna, kara kryminalna, sankcja administracyjna, wina, administrative liability
The issue of the subjective side of administrative and criminal liability on the example of the Act of Carriage of Goods by Road


Summary

In the article the issue of subjective side of legal liability in the literature known as criminal and administrative liability is raised. Considerations are made on the basis of the Act of Carriage of Goods by Road, in which both administrative and criminal liability have been shaped. In view of the above, an attempt to discuss the issues related to the nature of the administrative penalty in terms of subjective side of liability for the infringements, entailing consequences in the form of administrative financial penalty has became legitimated. Analysis of the relevant regulations allows to conclude that a purely repressive nature of certain administrative penalties approaches them in essence to appropriate for criminal law criminal penalty.


Keywords

criminal liability, criminal penalty, sanction, guilt