PWP

Home

2018, Volume 98, Issue 1

Więziennictwo w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie w latach 1944-1955 – rola i zadania


Dariusz Fudali1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Biurze Edukacji Historycznej-MŻWiWPPRL, CZSW w Warszawie


Author for correspondence: Dariusz Fudali; -, Biurze Edukacji Historycznej-MŻWiWPPRL, CZSW w Warszawie; email: dajafu@op.pl

Dariusz Fudali: -Full text

Summary (original language)

Artykuł stanowi próbę pokazania działalności więziennictwa w strukturach WUBP w Rzeszowie. Lata 1944-1955 to okres największego komunistycznego terroru w Polsce, po zmianach politycznych i ustrojowych. Więziennictwo w tamtym okresie było jedną z najważniejszych struktur organizacyjnych aparatu bezpieczeństwa. Więzienia, areszty, obozy pracy były istotnym ogniwem terroru. Artykuł jest efektem badań autora, które koncentrowały się przede wszystkim nad próbą pokazania roli i zadań więziennictwa. Prezentuje także ówczesną kadrę więzienną, relacje panujące pomiędzy funkcjonariuszami. Dotarto do wielu materiałów archiwalnych, które pozwoliły na oddanie prawdziwych, panujących wówczas wśród rzeszowskich więzienników realiów. Artykuł może stanowić istotny przyczynek do dalszego poznawania historii więziennictwa we wczesnym okresie Polski Ludowej. Dotyczy on realiów więziennych na obszarze dawnego Województwa Rzeszowskiego, spraw i faktów znanych niewielkiej części społeczeństwa.

 


Key words

więziennictwo w Polsce Ludowej, Rzeszowszczyzna, więzienie, areszt, obóz pracy, kadra kierownicza, kadra więzienna, działalność Wydziału Więziennictwa, indoktrynacja polityczna, kontrola jednostek podstawowych, prison system in People’s Poland, Rzeszów region, prison, arrest, labor camp, managerial staff, prison staff, the work of the Department of Correction, political indoctrination, control of basic units