PWP

Home

2018, Volume 99, Issue 2

Penitencjarystyka – nauka teoretyczna i stosowana


Jakub Jerzy Czarkowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie


Author for correspondence: Jakub Jerzy Czarkowski; -, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie; email: jakub.czarkowski@wskip.edu.pl

Jakub Jerzy Czarkowski: -Full text

Summary (original language)

Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje sprawnego, humanitarnego i skutecznego sposobu egzekwowania kary. Problem ten jest coraz częściej przedmiotem analiz i dociekań naukowych. Prezentowany artykuł jest propozycją określenia ontologicznych podstaw penitencjarystyki jako nauki i dyscypliny wiedzy zajmującej się problematyką funkcjonowania więzień i egzekwowaniem kar


Key words

penitencjarystyka, nauka, dziedzina wiedzy, dyscyplina wiedzy, ontologiczne podstawy penitencjarystyki, penitentiary, science, field of knowledge, discipline of knowledge, ontological bases of penitentiary