PWP

Home

2018, Volume 99, Issue 2

Predyktory zachowań autoagresywnych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności


Bartosz Kwiatkowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1doktorant Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, psycholog Działu Penitencjarnego pracujący w Areszcie Śledczym w Opolu


Author for correspondence: Bartosz Kwiatkowski; doktorant Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, psycholog Działu Penitencjarnego pracujący w Areszcie Śledczym w Opolu; email: kwiatkowski34@gmail.com

Bartosz Kwiatkowski: -Full text

Summary (original language)

Zachowania autoagresywne stanowią przedmiot zainteresowania wielu dziedzin nauki. W dotychczasowych badaniach naukowych próbowano wskazywać na osobowościowe, demograficzne i środowiskowe korelaty samouszkodzeń mężczyzn, jak i kobiet. W prezentowanym badaniu skupiono się na sprawdzeniu związku autoagresji kobiet odbywających karę pozbawienia wolności a ich impulsywnością, poczuciem osamotnienia oraz skłonnością do nadużywania alkoholu i narkotyków. Osiągnięte wyniki potwierdziły, iż autoagresja pozytywnie koreluje z wybranymi zmiennymi.


Key words

samouszkodzenie, impulsywność, poczucie osamotnienia, nadużywanie substancji psychoaktywnych, self-mutilation, impulsiveness, loneliness, abuse psychoactive drugs