PWP

Home

2018, Volume 101, Issue 4

Potrzeba wykorzystywania przez pracowników penitencjarnych mediacji w rozwiązywaniu konfliktów z udziałem osadzonych


Agnieszka Lewicka-Zelent1, Ewa Trojanowska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


Author for correspondence: Ewa Trojanowska; Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; email: e.trojanowska5@gmail.com

Agnieszka Lewicka-Zelent: -

Ewa Trojanowska: -Full text

Summary (original language)

W artykule podjęto rozważania na temat potrzeby prowadzenia mediacji w zakładach karnych między osobą odbywającą karę pozbawienia wolności a osobą pokrzywdzoną. W Polsce mediacje w sprawach karnych propagowane są od kilku lat przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Istotnym narzędziem w pracy resocjalizacyjnej może być również tzw. mediacja po wyroku. Prowadzona jest ona w sytuacji, gdy dana osoba odbywa karę pozbawienia wolności. Wówczas bardzo ważną rolę pełnią pracownicy zakładów karnych, zwłaszcza wychowawcy, ponieważ to oni projektują oraz realizują zindywidualizowane oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób osadzonych. To m.in. od ich wiedzy na temat mediacji oraz postaw wobec tego sposobu rozwiązywania konfliktów w znacznej mierze zależy efektywność procesu mediacyjnego z udziałem osadzonych. Dlatego też należy pokazywać możliwości wykorzystywania mediacji w pracy resocjalizacyjnej przez pracowników penitencjarnych.

 


Key words

mediacja, zakład karny, pracownik penitencjarny, osadzony, mediation, penitentiary institution, penitentiary worker, prisoner