PWP

Home

2019, Volume 103, Issue 2

Żydzi w więzieniu w Chęcinach w latach 1918-1927Full text

Summary (original language)

Artykuł „Żydzi w więzieniu w Chęcinach w latach 1918-1927” przedstawia zagadnienia związane z izolacją penitencjarną Żydów w Zakładzie Karnym w Chęcinach w podanym przedziale czasowym. Ramy chronologiczne artykuły obejmują całość funkcjonowania tej jednostki penitencjarnej w II Rzeczpospolitej. W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem więzienia w Chęcinach. Następnie omówiono kwestie dotyczące przedstawicieli żydowskiej mniejszości narodowej, którzy odbywali karę w tej jednostce penitencjarnej. Bardzo istotną wartość wniosła do treści artykułu księga więźniów, dzięki której udało się odtworzyć personalia wszystkich Żydów przebywających w więzieniu w Chęcinach. W oparciu o ten dokument, możliwe było wykonanie badań statystycznych dotyczących tej grupy skazanych. W dalszej części artykułu przybliżono losy osadzonych, których teczki personalne zachowały się w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach. Całość zakończona została podsumowaniem i aneksem, w którym umieszczono personalia konkretnych osadzonych.