PWP

Home

2019, Volume 105, Issue 4

Deficyty emocjonalne, empatia a zachowania agresywne – w świetle badań neuronauki


Agnieszka Nowogrodzka1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1ISPP, WSKiP


Author for correspondence: Agnieszka Nowogrodzka; ISPP, WSKiP; email: -

Agnieszka Nowogrodzka: -Full text

Summary (original language)

W minionym półroczu w licznych przekazach medialnych pojawiały się informacje o kilku groźnych, agresywnych przestępstwach z wykorzystaniem niebezpiecznych narzędzi, które skutkowały śmiercią bądź też poważnym zranieniem ofiary. Tym samym zdarzenia te miały poważne konsekwencje, zarówno jednostkowe, jak i społeczne oraz wpłynęły na pojawianie się refleksji dotyczącej przyczyn dokonywania, a także możliwości zapobiegania agresywnym przestępstwom. Niniejszy przegląd stanowi odniesienie do najnowszych koncepcji i badań wskazujących na to, w jaki sposób deficyty emocjonalne mogą wpływać na skłonność do dokonywania agresywnych przestępstw. W artykule uwzględniono przede wszystkim koncepcje odnoszące się do odkryć neuronauki, wskazując na deficyty w empatii. W oparciu o model dwuwymiarowy empatii udało się wykazać, że agresywni przestępcy mają trudność z automatycznym reprezentowaniem stanów wewnętrznych innych osób. Ponadto analiza badań odnoszących się do regulacji emocji wykazała, że przestępcy z tej grupy ujawniają nieadaptacyjne, zbyt sztywne strategie radzenia sobie z emocjami. Prezentowane deficyty wpływają na niewystarczające rozumienie doświadczanych przez inne osoby trudności, sprzyjają kumulowaniu się stanów afektywnych, a w konsekwencji także agresywnym zachowaniom.

 


Key words

agresja, empatia, rozpoznawanie emocji, regulacja emocji., agression, empathy, emotion recognition, emotion regulation.