PWP

Home

2019, Volume 105, Issue 4

Poczucie ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej w sytuacjach użycia przez nich środków przymusu bezpośredniego. Raport z badań


Anna Stachowicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1IBR, WSKiP


Author for correspondence: Anna Stachowicz; IBR, WSKiP; email: -

Anna Stachowicz: -Full text

Summary (original language)

Na temat ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej (SW) w sytuacjach użycia przez nich środków przymusu bezpośredniego (dalej: śpb) dostępne są zwykle opracowania prawnicze, w których rzadko uwzględniana jest praktyka penitencjarna. Natomiast analiza nienaukowych materiałów dostępnych w Internecie oraz zamieszczonych pod nimi komentarzy wykazała, że jest to bardzo interesujący poznawczo obszar badawczy. Celem głównym artykułu jest odpowiedź na pytanie: Czy funkcjonariusze SW mają poczucie ochrony prawnej w sytuacjach użycia przez nich środków przymusu bezpośredniego? W artykule dokonano również analizy wypowiedzi funkcjonariuszy SW w kwestii oceny ich stanu wiedzy na temat znajomości przepisów prawa w zakresie używania śpb, opinii respondentów na temat tego, czy obecnie obowiązujący stan prawny wystarczająco chroni funkcjonariuszy SW, którzy użyli śpb, a także tego, czy osoby badane uważają, że uprawnienia, które mają w zakresie użycia śpb w ramach obecnie obowiązujących przepisów prawa, są wystarczające. Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań, które zostały przeprowadzone w październiku 2019 r. w Kaliszu na terenie kampusu mundurowego Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP). Grupę badanych stanowiło 26 funkcjonariuszy SW, którzy używali śbp, a grupę kontrolną 54 funkcjonariuszy SW, którzy do chwili przeprowadzania badań nie używali śpb. Narzędziami badawczymi był kwestionariusz wywiadu oraz kwestionariusz ankiety. Wyniki badań wykazały, że większość badanych nie ma poczucia ochrony prawnej w sytuacjach użycia śpb. Jednak ze względu na małą grupę osób, które udzieliły wywiadów, przedstawione wnioski nie są jednoznaczne i wymagają dalszych pogłębionych badań.


Key words

personel więzienny, zagrożenie, środki przymusu bezpośredniego, bezpieczeństwo, formacja mundurowa., prison staff, threat, direct coercion measures, security, uniformed formation