PWP

Home

2020, Volume 106, Issue I

Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia kobiet odbywających karę pozbawienia wolnościFull text

Summary (original language)

Artykuł niniejszy ma na celu zaprezentowanie kluczowych zagadnień z dziedziny przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych odnoszących się do kobiet pozbawionych wolności i jednocześnie znajdujących się w okresie macierzyństwa. Prezentowana tematyka koresponduje wraz z rosnącym wzrostem świadomości społeczeństwa w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wskutek zmian, jakie zostały zapoczątkowane datą 25.05.2018 r., od której zaczęło obowiązywać w Polsce ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, nazywane powszechnie RODO1. Od tego momentu zauważyć można stale rosnący trend związany z upowszechnianiem wiedzy na temat ochrony danych niemal w każdej dziedzinie życia społecznego. Poprzez zaprezentowane w artykule rozważania autorka pragnie zasygnalizować istotne aspekty procesów przetwarzania danych osobowych osadzonych w zakładach karnych, jak i podstawy prawne tych czynności – zaś na potrzeby niniejszej publikacji − w zawężeniu do kobiet matek odbywających karę pozbawienia wolności w polskich jednostkach penitencjarnych. Z uwagi na złożoność analizowanego zagadnienia oraz stosunkowo ograniczoną ilość literatury w tym przedmiocie, tematyka nie może zostać w pełni wyczerpana niniejszą publikacją.


Key words

przetwarzanie danych osobowych osadzonych kobiet, dane medyczne, dane wrażliwe, dyrektywa policyjna