PWP

Home

2020, Volume 107, Issue II

Personalistyczna koncepcja resocjalizacji w ujęciu Krystyny Ostrowskiej


Grzegorz Kudlak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Warszawski


Author for correspondence: Grzegorz Kudlak; -, Uniwersytet Warszawski; email: -

Grzegorz Kudlak: -Full text

Summary (original language)

Krystyna Ostrowska w swoim życiu zawodowym i naukowym łączyła pracę nad teoretycznymi aspektami resocjalizacji i obszarami wspierającymi działania resocjalizacyjne. W licznych inicjatywach podejmowanych w obszarze zawodowym, jak i praktycznym, K. Ostrowska przypomina o niezbywalnej godności każdego człowieka bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajduje. Szczególne miejsce znajduje w jej rozważaniach naukowych koncepcja resocjalizacji, rozwijana jako model dobrego życia charakterystyczny dla nurtu humanistycznego i personalistycznego. Podejmowanie przez K. Ostrowską tematów z obszaru pomocy człowiekowi skazanemu, osobowości dorosłych i młodocianych przestępców, agresji i nieprzystosowania dzieci i młodzieży, roli rodziny w wychowaniu, roli szkoły w rozwoju dzieci i młodzieży, wsparcia społecznego i wartości, czy pomocy postpenitencjarnej dla więźniów i ich rodzin wyznacza niejako naukowy kierunek i zainteresowania K. Ostrowskiej, co znajduje odzwierciedlenie w jej licznych publikacjach naukowych.


Key words

resocjalizacja, personalizm, wsparcie społeczne, pomoc postpenitencjarna, wartości, social rehabilitation, personalism, social support, post-penitentiary assistance, values.