PWP

Home

2020, Volume 107, Issue II

Uwarunkowania readaptacji społecznej skazanych − podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne


Anna Fidelus1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Warszawski


Author for correspondence: Anna Fidelus; -, Uniwersytet Warszawski; email: -

Anna Fidelus: -Full text

Summary (original language)

W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały uwarunkowania  procesu readaptacji społecznej skazanych. Główna argumentowana teza  zakłada rolę sieci relacji, w które wchodzi każdy człowiek niezależnie  od przestrzeni, w której funkcjonuje. Przedstawione refleksje i wnioski  są wynikiem badań uzyskanych w toku własnego projektu badawczego  prowadzonego w grupie skazanych w latach 2010-20191, projektu Strategor2, a także krytycznej analizy literatury przedmiotu.  W opracowaniu przywołane zostały i zinterpretowane podstawowe  określenia wykorzystywane w prezentacji podjętego tematu, tj. socjalizacja, resocjalizacja, adaptacja i readaptacja. Przedstawiono i przeanalizowano zasoby wewnętrzne i zewnętrzne osób skazanych. Ponadto  zaprezentowano wnioski, które mogą być szczególnie istotne dla projektowania rozwiązań systemowych, mających na celu wsparcie osób  z doświadczeniem izolacji więziennej. 
 


Key words

socjalizacja, resocjalizacja,  adaptacja, relacje społeczne, readaptacja społeczna,  socialization, resocialisation,  adaptation, social relations, social readaptation