PWP

Home

2020, Volume 107, Issue II

Praca osób pozbawionych wolności, stan prawny oraz praktyka − zarys problematyki


Małgorzata Frysztak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, UKSW


Author for correspondence: Małgorzata Frysztak; -, UKSW; email: -

Małgorzata Frysztak: -Full text

Summary (original language)

Praca stanowi jeden z podstawowych środków oddziaływania resocjalizacyjnego i jest zasadniczym elementem wykonania kary pozbawienia wolności. W polskim systemie prawnym głównym źródłem prawa regulującego kwestie pracy osadzonych jest kodeks karny wykonawczy, zgodnie z jego postanowieniami osoby pozbawione wolności mają obowiązek pracy. Zasadnicze znaczenie dla osadzonych ma praca wykonywana odpłatnie, która pozwala im na zdobycie środków na potrzeby własne, a także − co jest częstym problemem tych osób − regulowanie zaległych zobowiązań. W celu zwiększenia możliwości zarobkowania przez osadzonych został uruchomiony program „Praca dla więźniów”. Program ten, pomimo zgłaszanych problemów związanych z jego funkcjonowaniem wydaje się spełniać swoją funkcję.
 


Key words

praca osób pozbawionych wolności, resocjalizacja, formy prawne wykonywania pracy, zatrudnienie osób pozbawionych wolności, przywięzienne zakłady pracy, work of persons deprived of liberty, rehabilitation, egal forms of performing work, employment of persons deprived of liberty, prison work facilities