PWP

Home

2020, Volume 107, Issue II

Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe u pracowników Służby Więziennej


Aleksandra Jędryszek1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie


Author for correspondence: Aleksandra Jędryszek; -, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; email: -

Aleksandra Jędryszek: -Full text

Summary (original language)

Od lat 70. poprzedniego stulecia zjawiskiem wypalenia zawodowego interesuje się coraz większa grupa badaczy na całym świecie. Istnieje wiele empirycznych dowodów na to, że wypalenie zawodowe stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego pracowników i ich zdolności do pracy. Celem badania było sprawdzenie, czy istnieje związek strat i zysków zasobów osobistych z wypaleniem zawodowym pracowników Służby Więziennej oraz określenie, które z zyskanych bądź utraconych zasobów pozostają w relacji z poszczególnymi składowymi wypalenia zawodowego. Próbę badawczą stanowiło 98 pracowników Służby Więziennej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego i mazowieckiego. W badaniu zastosowano następujące narzędzia badawcze: Maslach Burnout Inventory (MBI-GS) i Kwestionariusz Samooceny Zysków i Strat (na podstawie teorii Stevana Hobfolla). Analiza danych wykazała, że straty zasobów hedonistycznych i witalnych korelują ujemnie ze wszystkimi skalami wypalenia, a zyski z cynizmem. Zyski zasobów wewnętrznych pozostają w zależności z wyczerpaniem i cynizmem. Zasoby rodzinne okazały się być w relacji z cynizmem. Zyski zasobów władzy i prestiżu dodatnio związane są ze wszystkimi wymiarami wypalenia zawodowego. Zyski zasobów ekonomicznych pozostają w zależności z poczuciem osiągnięć.


Key words

wypalenie zawodowe, stres, straty i zyski zasobów osobistych, Służba Więzienna, burnout, stress, losses and gains of personal resources