PWP

Home

2020, Volume 108, Issue III

Ograniczenia realizacji prawa osadzonych do uczestnictwa w więziennych praktykach religijnych w związku z SARS-CoV-2


Emilia Witkowska-Grabias1, Konrad Wierzbicki1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, WSKiP


Author for correspondence: Konrad Wierzbicki; -, WSKiP; email: -

Emilia Witkowska-Grabias: -

Konrad Wierzbicki: -Full text

Summary (original language)

W artykule zostaną zaprezentowane ramy prawne gwarantujące więźniom prawo do realizacji praktyk religijnych w warunkach izolacji więziennej. Punktem wyjścia do rozważań w zakresie możliwości korzystania przez osadzonych z tej formy wolności będą przepisy kodeksu karnego wykonawczego, które z jednej strony umożliwiają duszpasterzom i przedstawicielom różnych kościołów oraz związków wyznaniowych na obecność w środowisku więziennym, z drugiej zaś strony dają podstawę do wprowadzenia ograniczeń w odprawianiu nabożeństw, a nawet udzielania posług religijnych w przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami sanitarnymi lub zdrowotnymi bądź poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadziło ograniczenia w funkcjonowaniu różnych instytucji, w tym również zakładów karnych, w których do czasu wprowadzenia obostrzeń realizowane były zbiorowe praktyki religijne.


Key words

duszpasterstwo więzienne, kościoły i związki wyznaniowe, prawa osadzonych, praktyki religijne, szczególne względy sanitarne lub zdrowotne, SARS-CoV-2, prison ministry, Churches and religious associations, prisoners’ rights,, religious practices, special sanitary or health considerations