PWP

Home

2020, Volume 108, Issue III

Nowe perspektywy wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego w polskim porządku prawnym


Michał Wawrzyniak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Śląski w Katowicach


Author for correspondence: Michał Wawrzyniak; -, Uniwersytet Śląski w Katowicach; email: -

Michał Wawrzyniak: -Full text

Summary (original language)

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głosu w dyskusji na temat potencjalnych kierunków rozwoju systemu dozoru elektronicznego (SDE), który w polskiej rzeczywistości prawnej w ubiegłym roku obchodził swoją dziesiątą rocznicę funkcjonowania. Przez tę dekadę dozór elektroniczny przeszedł długą drogę − od eksperymentu zapisanego w ustawie o charakterze epizodycznym do pełnoprawnej pozycji uregulowanej w kodeksie karnym wykonawczym. Na przestrzeni lat zyskał on ugruntowaną pozycję i wydaje się, że już na stałe wpisał się w polski porządek prawny. Od czasu uchwalenia pierwszej ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, SDE przeszedł wiele modyfikacji i przeobrażeń. W wyniku kolejnych nowelizacji systematycznie zyskiwał na znaczeniu w kształtowaniu polityki penitencjarnej państwa. Jest wykorzystywany w różnych aspektach reakcji karno-prawnej na przestępstwo, biorąc jednak pod uwagę doświadczenia innych państw stosujących elektroniczne monitorowanie przestępców oraz niewykorzystany potencjał polskiego systemu, można z przekonaniem założyć, że istnieje jeszcze spora przestrzeń do zagospodarowania dla SDE, który z powodzeniem może być stosowany na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. postępowania przygotowawczego, jurydycznego i wykonawczego. 


Key words

elektroniczne monitorowanie przestępców, probacja, sankcje i środki wykonywane w społeczeństwie, wykonywanie kary pozbawienia wolności, electronic monitoring of criminals, probation, sanctions and measures implemented in society, execution of a prison sentence