PWP

Strona główna

2020, Volume 109, Issue IV

Ryzyko – potrzeby – samoregulacja Wielopłaszczyznowy model diagnostyczno-resocjalizacyjny


Kazimierz Pospiszyl1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Psychologii, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie


Autor korenspondencyjny: Kazimierz Pospiszyl; Katedra Psychologii, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie; email: pwp@pwp.edu.pl

Kazimierz Pospiszyl: -Full text

Streszczenie

W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy oraz praktyczne rozwiązania przyjęte w modelu Risk – Need – Responsivity (RNR), a także jego funkcjonowanie i przemiany na przestrzeni blisko trzydziestu lat istnienia. Dużo uwagi poświęcono omówieniu przyczyn niesłabnącej popularności tego modelu, upatrując ją w solennej i analitycznej diagnostyce zachowania przestępczego, na której oparta jest skuteczna terapia tego zachowania się, a także elastyczności konstrukcji tego modelu, pozwalającej na wprowadzanie doń coraz to nowszych rozwiązań. W drugiej części artykułu przedstawiono zastosowanie modelu RNR do terapii przestępców seksualnych. Na tym przykładzie starano się ukazać, że omawiany model dobrze sprawdza się w najtrudniejszych nawet wyzwaniach stawianych przed oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.


Słowa kluczowe

Risk – Need − Responsivity (RNR), terapia przestępców seksualnych.
Risk – Need – Responsivity A multifaceted diagnostic and rehabilitation model


Summary

tical solutions for the social rehabilitation of criminals adopted in the Risk − Need − Responsivity (RNR) model, as well as its functioning and changes over the course of nearly thirty years of existence. Much attention was paid to discussing the reasons for the unflagging popularity of this model, seeing it as a solemn and analytical diagnosis of criminal behavior, on which the effective therapy of this behavior is based, as well as the flexibility of the structure of this model, allowing for the introduction of new solutions to it. The second part of the article presents the application of the RNR model to the treatment of sex offenders. This example tried to show that the discussed model works well in even the most difficult challenges posed by social rehabilitation interactions.


Keywords

Sex offenders therapy