PWP

Strona główna

2020, Volume 109, Issue IV

Kształtowanie się podstaw prawnych instytucji warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w Polsce (1918-1997)


Grzegorz Chrószcz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, starszy wychowawca w Zakładzie Karnym w Raciborzu


Autor korenspondencyjny: Grzegorz Chrószcz; -, pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, starszy wychowawca w Zakładzie Karnym w Raciborzu; email: pwp@pwp.edu.pl

Grzegorz Chrószcz: -Full text

Streszczenie

Od zarania dziejów kara pozbawienia wolności ewoluowała od formy represji, odwetu do osiągnięcia stanu humanitarnego traktowania człowieka w trakcie izolacji. Zhumanizowanie kary pozbawienia wolności znalazło się w orbicie zainteresowania przedstawicieli wielu nauk, w tym prawa, filozofii, socjologii, psychologii. Również w doktrynie polskiego prawa temat warunkowego zwolnienia jest obecny. Warto też zaznaczyć, że doświadczenia europejskie i anglosaskie w sprawie warunkowego zwolnienia z reszty kary były przedmiotem badań i zainteresowania polskich badaczy. Stąd po wielu latach doświadczeń w przestrzeni prawa karnego zagadnienie warunkowego zwolnienia jawi się jako jeden z podstawowych filarów demokratycznego państwa prawa. Artykuł ten ma na celu przedstawienie w sposób chronologiczny genezy i rozwoju warunkowego zwolnienia oraz jego funkcjonowania w doktrynie prawa karnego w Polsce.


Słowa kluczowe

warunkowe zwolnienie, kara pozbawienia wolności, resocjalizacja, penitencjaryzm
Time perspective on a formation of the legal basis for the institution of conditional release (parole) from serving a rest of the detention sentence in Poland (1918-1997)


Summary

Since the dawn of history, the penalty of deprivation of liberty has evolved from a form of repression, retaliation to a stage of humane treatment during isolation. Humanizing the penalty of a imprisonment has become the focus of interest of representatives of many sciences including: law, philosophy, sociology and psychology. Also the subject of parole is present in the doctrine of Polish law. It is worth emphasizing that the European and Anglo-Saxon experiences in the field of conditional release from the rest of the sentence were the subject of research and the interest of representatives of Polish academics as well as practitioners. Hence, after many years of experience in the area of criminal law, the issue of parole appears to be one of the basic pillars of a democratic state driven by state of law. The article aims to present in a chronological manner the issue of the genesis and development of parole and its functioning in the doctrine of criminal law in Poland.


Keywords

parole (conditional release), resocialization, imprisonment history, penitentiaryism