PWP

Strona główna

2020, Volume 109, Issue IV

Prawo do obrony osadzonych niebezpiecznych


Karolina Pasoń1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


Autor korenspondencyjny: Karolina Pasoń; -, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; email: pwp@pwp.edu.pl

Karolina Pasoń: -Full text

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę materii normatywnej dotyczącej prawa do obrony tzw. osadzonych niebezpiecznych. Zagadnienie to poddano analizie teoretycznoprawnej związanej z celami prawa do obrony, jak również pragmatycznej dotyczącej możliwych płaszczyzn jego realizacji w toku postępowania wykonawczego, przy czym szczególną uwagę zwrócono na postępowanie przed komisją penitencjarną, którego przedmiotem jest nadanie statusu „niebezpiecznego” – „N”.


Słowa kluczowe

prawo do obrony, osadzeni niebezpieczni, postępowanie wykonawcze
Right of defence of dangerous prisoners


Summary

The article contains an analysis of the normative matter concerning the rights of defence of so-called dangerous prisoners. This issue has been subject to a theoretical-legal analysis related to the objectives of the rights of the defence, as well as to a pragmatic analysis of the possible levels of implementation in the course of the enforcement proceedings, with particular attention paid to the proceedings before the penitentiary committee, the object of which is to grant “dangerous” – “N” status.


Keywords

rights of the defence, dangerous prisoners, enforcement proceedings