PWP

Strona główna

2020, Volume 109, Issue IV

Restorative justice and probation in France: training and professionalization issues.


Paul Mbanzoulou 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, National Correctional Administration Academy


Autor korenspondencyjny: Paul Mbanzoulou ; -, National Correctional Administration Academy ; email: pwp@pwp.edu.pl

Paul Mbanzoulou : -Full text

Streszczenie

Restorative justice has been gaining a foothold in France since the experiment of the first prisoner-victim meetings at Poissy prison in 20101, especially when it comes to carrying out the sentences. The law dated 15 August 2014 on “individualising sentences and reinforcing the efficacy of penal sanctions” and the law dated 17 March 2017 for “implementing restorative justice” have given a sufficient legal base to this new justice paradigm and to the associated measures and instruments. Nevertheless, as with all new professional fields, restorative justice requires a definition of its scope and an identification of the required skills. For its promoters in France, this process requires the creation of restorative justice instruments and measures, procedures, protocols, specifications as well as ethical rules for the implementation of penal restorative justice measures. Job specifications also need to be drafted for each restorative justice measure in order to promote the professionalization of facilitators and mediators


Słowa kluczowe

sprawiedliwość naprawcza, służba kuratorska, system więziennictwa, akademia więzienna, zkolenie personelu więziennego i kuratora
Sprawiedliwość naprawcza i probacja we Francji: zagadnienia związane ze szkoleniem i profesjonalizacją


Summary

Sprawiedliwość naprawcza zdobywa przyczółek we Francji od czasu eksperymentu pierwszych spotkań więźniów z ofiarami w więzieniu Poissy w 2010 roku, szczególnie jeśli chodzi o wykonywanie wyroków. Ustawa z dnia 15 sierpnia 2014 r. o indywidualizacji wyroków i wzmocnieniu skuteczności sankcji karnych oraz ustawa z dnia 17 marca 2017 r. o wdrażaniu sprawiedliwości naprawczej dały wystarczającą podstawę prawną dla tego nowego paradygmatu sprawiedliwości oraz związanych z nim środków i instrumentów. Niemniej, podobnie jak w przypadku wszystkich nowych dziedzin zawodowych, sprawiedliwość naprawcza wymaga zdefiniowania jej zakresu i określenia wymaganych umiejętności. Dla jej promotorów we Francji proces ten wymaga stworzenia instrumentów i środków sprawiedliwości naprawczej, procedur, protokołów, specyfikacji, a także zasad etycznych dotyczących wdrażania środków sprawiedliwości naprawczej. Należy również opracować specyfikacje stanowisk dla każdego środka sprawiedliwości naprawczej, aby promować profesjonalizację facylitatorów i mediatorów.


Keywords

restorative justice, probation service, correctional system, prison academy, prison staff and probation officer training