PWP

Strona główna

2021, Volume 110, Issue I

Rola i kompetencje inspektora ochrony danych osobowych w świetle dyrektywy policyjnej oraz ustawy o ochronie danych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości


Erwin Ryter1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Erwin Ryter; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; email: pwp@pwp.edu.pl

Erwin Ryter: -Full text

Streszczenie

Inspektor ochrony danych osobowych − to nowy zawód, który powstał wskutek rewolucyjnych zmian zapoczątkowanych w Polsce w 2018 r. w związku z Ustawą z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, na mocy której dokonano wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW. Publikacja ma na celu przybliżenie znaczenia roli, jaką inspektor ochrony danych osobowych ma odgrywać w związku z wyznaczeniem go przez administratora danych na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych w sektorze obejmującym komórki zapobiegające przestępczości i zwalczające skutki tego zjawiska.


Słowa kluczowe

inspektor ochrony danych osobowych, dyrektywa policyjna, zapobieganie i zwalczanie przestępczości, Służba Więzienna
Role and competence of the data protection officer in the light of the Police Directive and the act on data protection in relation to the prevention and combating of crime


Summary

The data protection officer is a new profession created as a result of revolutionary changes initiated in Poland in 2018 in connection with the Act of 14 December 2018 on the protection of personal data processed in connection with the prevention and combating of crime, pursuant to which Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA. The purpose of this publication is to clarify the importance of the role to be played by the data protection officer to be appointed by the data controller on the basis of the above-mentioned legal acts in the sector of units dealing with the prevention of crime and combating its effects.


Keywords

data protection officer, police directive, prevention and combating of crime, the prison service