PWP

Strona główna

2021, Volume 110, Issue I

Klasyfikacje metod badawczych w penitencjarystyce


Jakub Czarkowski1, Marcin Strzelec1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie


Autor korenspondencyjny: Marcin Strzelec; -, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie; email: pwp@pwp.edu.pl

Jakub Czarkowski: -

Marcin Strzelec: -Full text

Streszczenie

Współczesne badania w obszarze penitencjarystyki wykazują coraz szerszy przedmiot zainteresowań. Prowadzi to do konieczności konstruowania nowych rozwiązań w obszarze badań. Penitencjarystyka jako dziedzina badań funkcjonująca na granicy nauk społecznych, humanistycznych i prawnych potrzebuje systematycznego namysłu nad kwestiami metod badań. Prezentowany artykuł jest propozycją w tym zakresie. Autorzy uwzględniają w nim zarówno tradycje naukowe, jak i potrzebę postępu w tym zakresie.


Słowa kluczowe

penitencjarystyka, badania, metody badań, filozofia badań, klasyfikacja
Classifications of research methods in the science of prison


Summary

Contemporary research in the field of penitentiary studies shows an ever wider subject of interest. This leads to the need to construct new solutions in the area of research. Penitentiary studies as a field of research operating on the border of social sciences, humanities and law, needs systematic reflection on the issues of research methods. The presented article is a proposal in this regard. The authors take into account both the scientific tradition and the need for progress in this area.


Keywords

penitentiary studies, research, research methods, classification