PWP

Strona główna

2021, Volume 111, Issue II

Sprawność fizyczna funkcjonariuszy SW w służbie kandydackiej w kontekście rozwijania ich potencjału zdrowotnego – raport z badań


Jarosław Bogucki1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, SWWS

Jarosław Bogucki: -Full text

Streszczenie

Celem artykułu jest zoptymalizowanie procesu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w aspekcie zdrowotnym w sposób zapewniający osiąganie możliwie wysokich efektów zdrowotnych, rozwijanie prawidłowych wzorców ruchowych wpływających na ryzyko odniesienia kontuzji. Rekomendacje do szkolenia funkcjonariuszy określono, opierając się na pomiarach sprawności fizycznej oraz określeniu deficytów ruchowych badanych. Pomiaru dokonano z wykorzystaniem testu FMS (Functional Movement Screen). Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz prawidłowych wzorców ruchowych funkcjonariuszy służb państwowych ma bowiem istotne znaczenie dla ich skuteczności w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz poziomu bezpieczeństwa wykonywania przez nich zadań, do których angażowana jest ich motoryczność.


Słowa kluczowe

bezpieczeństwo, test FMS, funkcjonariusz Służby Więziennej, szkolenie zawodowe, funkcjonalna sprawność fizyczna
Fitness of Prison Officers during their candidate period in context of developing their health potential – research report


Summary

Guiding objective of the article is to optimize the process of vocational training for Prison Officers during their candidate period, with regard to the health aspect, in a way that ensures possibly significant health benefits and development of proper movement patterns which affect the risk of injuries. Training recommendations for officers were specified based on fitness measurment and determining movement deficiencies of participants. The measurement was carried out with the use of the FMS test (Functional Movement Screen). Developing pro-health behaviours and proper movement patterns of governmental service officers has a major impact on efficiency and safety of performed official duties in which motor skills are involved.


Keywords

safety, FMS test, prison officer, vocational training, functional fitness