PWP

Strona główna

2021, Volume 111, Issue II

Hierarchia wartości skazanych a ich proaktywne zachowania w izolacji więziennej


Bartosz Kwiatkowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1dział penitencjarny, Areszt Śledczy w Opolu

Bartosz Kwiatkowski: -Full text

Streszczenie

Przez wielu badaczy system wartości uznawany jest za czynnik wspierający racjonalne działanie ludzi w różnych sytuacjach życiowych. Skuteczne rozwiązywanie napotkanych trudności oraz realizowanie akceptowanej wizji przyszłego życia jest możliwe przez wykorzystywanie cech osobowości proaktywnej, które z odmiennym natężeniem występują u osób funkcjonujących w środowiskach otwartych, jak i zamkniętych. W przeprowadzonym badaniu potwierdzono występowanie dodatniej zależności między wartościami świętymi osób pierwszy raz karanych a ich ogólnym poziomem proaktywności. Z drugiej zaś strony nie stwierdzono związku deklarowanych wartości z ogólnym poziomem proaktywności u recydywistów. Ponadto zauważono istotną statystycznie różnicę w zakresie wartości estetycznych między skazanymi z wysokimi i średnimi wynikami proaktywności a skazanymi, którzy osiągnęli niskie wyniki w skali do diagnozowania cech proaktywnych.


Słowa kluczowe

wartości, proaktywność, izolacja penitencjarna
The hierarchy of the values of the convicted and their proactive behaviour in the prison isolation


Summary

Many researchers consider the value system to be a factor supporting the rational functioning of people in various life situations. Effective resolution of encountered difficulties and realization of accepted vision of the future life is possible by using proactive personality traits, which are present with different intensity in people operating in both open and closed environments. The study confirmed that there is a positive relationship between the sacred values of first-time punished persons and their general level of proactivity. On the other hand, no correlation was found between the declared values and the general level of proactivity in recidivists. In addition, there was a statistically significant difference in the esthetic values between convicts with high and average proactivity scores and those with low scores on a scale to diagnose proactive features.


Keywords

values, proactivity, penitentiary isolation