PWP

Strona główna

2021, Volume 111, Issue II

Kamila Mrozek. Odroczenie wykonania kary Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław 2019, ss. 200


Aldona Nawój-Śleszyński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, Uniwersytet Łódzki

Aldona Nawój-Śleszyński: -Full text

Streszczenie

Odroczenie wykonania kar kryminalnych jest jedną z najstarszych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości karnej. Ma ona długą historię w polskim porządku prawnym, sięgającą do początków państwa polskiego, historię ponad 90 lat stosowania jej w praktyce. Instytucja ta została ukształtowana na podstawie nowoczesnego poglądu na istotę kar kryminalnych, a w szczególności kary pozbawienia wolności, która powinna służyć nie odwetowi wobec sprawcy czynu bezprawnego, lecz jego poprawie i powrotowi do społeczeństwa. Na gruncie takich poglądów wobec osób skazanych następowało dowartościowanie praw podmiotowych osób pozbawionych wolności. Jedną z naczelnych zasad prawa karnego wykonawczego jest zasada humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej skazanego. Realizacji tej zasady między innymi służy instytucja odroczenia wykonania kary kryminalnej. W doktrynie przyjęto pogląd, iż odroczenie wykonania kary stanowi odstępstwo od zasady bezzwłocznego wykonania wyroku i od obowiązku skazanego poddania się karze. Ten fakt w konsekwencji rodzi potrzebę modyfikowania wykonania kar orzeczonych przez sąd. Doniosłym wydarzeniem w polskiej nauce, a w szczególności na gruncie prawa karnego wykonawczego, jest ukazanie się na półkach księgarskich pierwszej w historii monografii, która podejmuje zagadnienie odroczenia wykonania kar kryminalnych, autorstwa dr Kamili Mrozek – adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego


Słowa kluczowe

Odroczenie wykonania kary, Recenzja książki