PWP

Strona główna

2021, Volume 113, Issue IV

Formy arteterapii w penitencjarystyce i ich wpływ na skazanych


Mariusz Szajda1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Akademia Sztuki w Szczecinie

Mariusz Szajda: -Full text

Streszczenie

Artykuł przekonuje do podejmowania form arteterapii w penitencjarystyce z wykorzystaniem najprostszych metod związanych z interpretacją dzieł sztuki. Zwraca przy tym uwagę na zjawisko introspekcji rozumianej jako wgląd we własne wnętrze, pozwala człowiekowi odkrywać prawdę o sobie samym i własnym ludzkim losie. Sztuka wizualna poprzez swój wpływ na odbiorcę może być właśnie przyczyną do podjęcia refleksji nad własnym życiem. Dzieła dawnych mistrzów, jak chociażby Hieronima Boscha czy też współczesnych artystów, np. Pabla Picasso, są dobrymi przykładami, w jaki sposób człowiek, kontemplując sztukę, kształtuje w sobie świat utraconych wartości. Tym sposobem resocjalizacja poprzez sztukę służy naprawie ludzkiego wnętrza i prowadzi do rozwoju jego życia duchowego.


Słowa kluczowe

resocjalizacja, introspekcja, sztuka wizualna, kontemplacja
The social rehabilitation function of visual art as a special tool of introspection


Summary

The article convinces people to take up forms of art therapy in penitentiary studies with the use of the simplest methods related to the interpretation of works of art. At the same time, it draws attention to the phenomenon of introspection, understood as an insight into one’s own interior, which allows a man to discover the truth about himself and his own human fate. Visual art, through its impact on the recipient, can be the reason to reflect on one’s own life. The works of old masters, such as Hieronymus Bosch or contemporary artists, such as Pablo Picasso, are good examples of how a man, while contemplating art, shapes the world of lost values in himself. In this way, resocialization through art serves to repair the human interior and leads to the development of their spiritual life.


Keywords

resocialization, introspection, visual art, contemplation