PWP

Strona główna

2021, Volume 113, Issue IV

Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego a populacja więzienna


Aldona Nawój-Śleszyński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Łódzki

Aldona Nawój-Śleszyński: -Full text

Streszczenie

Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza terenem zakładu karnego w systemie dozoru elektronicznego jest instytucją pożyteczną, służyć może ograniczaniu rozmiarów populacji więziennej, kształtowaniu bardziej komfortowych (humanitarnych) warunków odbywania kary pozbawienia wolności na powierzchni celi mieszkalnej większej niż 3 m², redukcji negatywnych psychospołecznych skutków izolacji więziennej oraz obniżeniu kosztów wykonywania kary pozbawienia wolności. Nie rozwiąże jednak w Polsce problemu redukcji populacji więziennej i uksztaltowania jej do rozmiarów zbliżonych do średnich wartości, które występują w krajach Rady Europy, albowiem instytucja ta nie została zagospodarowana w sposób optymalny.


Słowa kluczowe

system dozoru elektronicznego, wykonywanie kary pozbawienia wolności, populacja więzienna, przeciwdziałanie przeludnieniu więziennemu, współczynnik prizonizacji
Enforcement of a punishment outside a prison in the electronic surveillance system and influence on the inmate population


Summary

Enforcing a prison sentence outside of prison in the electronic surveillance system is a useful facility that can serve to limit the size of the prison population. This facility can also help create more comfortable (humane) conditions for serving prison sentences in living cells larger than 3 m², reduce the negative psychosocial effects of prison isolation and reduce the cost of incarceration. However, this institution will not solve the problem of reducing the prison population in Poland and reducing it to sizes similar to the averages that occur in the countries of the Council of Europe, since this institution has not been usedb optimally.


Keywords

electronic supervision system, imprisonment, reduction of the prison population, prevention of prison overcrowding, prison population rate