PWP

Strona główna

2021, Volume 113, Issue IV

Wstępna ocena skuteczności e-learningowego kursu programu profilaktycznego „Korekta dla osadzonych”


Krzysztof Wojcieszek1, Agnieszka Nowogrodzka1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, SWWS

Krzysztof Wojcieszek: -

Agnieszka Nowogrodzka: -Full text

Streszczenie

W Pracowni Profilaktyki Problemowej ISPP SWWS opracowano scenariusz programu profilaktycznego „Korekta dla osadzonych”, na bazie programu „Korekta” ułożonego przez Krzysztofa Wojcieszka dla polskich sił zbrojnych. Program ma charakter krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie. Jest bardzo dobrze odbierany przez różne grupy uczestników. Aby przeszkolić do jego realizacji grupę funkcjonariuszy Służby Więziennej zestawiono na platformie e-learningowej uczelni kompletny kurstego programu. Do pierwszej edycji zgłosiły się 32 osoby, z czego 26 ukończyło kurs i złożyło sprawozdanie z realizacji programu z osadzonymi. Z treści sprawozdań wynika, że adepci kursu opanowali skutecznie metodologię tego oddziaływania w trybie zdalnym, asynchronicznym. Pozwala to na reedycję kursu w kolejnych latach nawet bez konieczności organizowania osobnych szkoleń. Kursowi towarzyszyło wydanie specjalnej monografii obszernie komentującej wspomniany program. Na uwagę zasługuje pozytywny odbiór zajęć przez osadzonych.


Słowa kluczowe

profilaktyka, e-learning, problemy alkoholowe, penitencjarystyka, resocjalizacja
Initial assessment of effectiveness of the e-learning prevention program “Corrections for Inmates”


Summary

In the Problem Prevention Laboratory of ISPP SWWS, a scenario for the prophylactic program “Correction forInmates” was developed, based on the “Correction” program initially developed by prof. Krzysztof Wojcieszek for the Polish armed forces. The program is a short preventive intervention in a group. It is very well received by various groups of participants. In order to train a group of officers of the Prison Service for its implementation, a complete course of this program was compiled on the university’s e-learning platform. 32 people signed up for the first edition, 26 of whom completed the course by submitting a report on the program implementation with inmates. The content of the reports shows that the course participants successfully mastered the methodology of this influence in a remote, asynchronous mode. This allows for the re-edition of the course in the following years, even without the need to organize separate training. The course was accompanied by the publication of a special monograph commenting extensively on the program. The positive reception of the activities by the inmates is noteworthy.


Keywords

resocjalizacja, e-learning, alcohol problems, penitentiary studies, rehabilitation