PWP

Strona główna

2021, Volume 113, Issue IV

Uzyskanie pozwolenia na broń palną − uwarunkowania administracyjnoprawne i medyczne


Paweł Sosnowski 1, Maja Zawadzka2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
2-, SWWS

Paweł Sosnowski : -

Maja Zawadzka: -Full text

Streszczenie

Posiadanie i używanie broni palnej stanowi tradycyjnie w polskim systemie prawnym sferę daleko idącej reglamentacji administracyjnoprawnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prawa do posiadania broni nie można zaliczyć do kategorii wolności i praw osobistych obywatela w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dostęp obywatela do broni poddany jest istotnym ograniczeniom, co wynika z monopolu państwa na stosowanie środków przymusu, jak i potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W niniejszym artykule analizie poddane zostaną wymagania, jakie 
musi spełnić osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń oraz wskazania metodyczne w obszarze badań dla kandydatów, osób posiadających lub dysponujących bronią, które w znacznej mierze eliminują pewne stany medyczne mogące skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa jednostkowego lub społecznego. W artykule wskazane zostaną kierunki zmian obowiązujących przepisów prawa krajowego.


Słowa kluczowe

pozwolenie na broń, , prawo posiadania broni, medycyna pracy, badanie lekarskie na broń, badanie psychologiczne na broń
Obtaining a firearm license – administrative, legal and medical circumstances


Summary

The possession and use of firearms is traditionally a sphere of far-reaching administrative and legal regulation in the Polish legal system in order to ensure safety and public order. The right to possess a gun does not fall under the category of freedom and personal rights of a citizen in the light of the Constitution of the Republic of Poland and the Act on weapons and ammunition. Citizens’ access to weapons is subject to significant restrictions, which results both from the state monopoly on the use of coercive measures and the need to ensure security and public order. In this article, the Polish requirements to be met by a person applying for a firearms license will be analyzed, as well as methodological aspects, administrative and legal conditions. Certain medical and procedural indications for candidates, people who have firearms license result in a lowering the level of security risk to individual or personal dimensions. The article indicates the directions of changes in the applicable provisions of national law


Keywords

a firearms license, the right to possess a firearm, occupational medicine, medical examination for a firearm license, psychological examination for a firearm license