PWP

Strona główna

2022, Volume 114, Issue I

Przygotowanie przestępców seksualnych do terapii


Kazimierz Pospiszyl1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie.


Autor korenspondencyjny: Kazimierz Pospiszyl; Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie.; email: -

Kazimierz Pospiszyl: -Full text

Streszczenie

W artykule przedstawione zostały metody przygotowywania przestępców seksualnych do terapii. Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej starano się ukazać trzy główne i najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu przejawy oporu przestępców przed terapią, a mianowicie: ogólną niechęć do jakiejkolwiek zmiany zachowania się (refuders), zaprzeczanie tego, że obecne wynaturzone zachowanie ma znamiona przestępstwa (deniers) oraz przerywanie i przedwczesne wycofywanie się z zajęć psychokorekcyjnych (drop out). W drugiej zaś części artykułu omówione zostały konkretne sposoby przygotowania przestępców seksualnych do czekającej ich terapii, przedstawiono w niej dwa kolejne zagadnienia, a mianowicie: geneza i niebywały rozkwit podstawowej metody tego przygotowywania, jakim jest wywiad motywujący, a następnie omówiono, na konkretnych przykładach, w jaki sposób konstruuje się kwestionariusze wywiadu motywującego, pozwalające na maksymalne uściślenie i operacjonalizację zebranych przy ich zastosowaniu wyników


Słowa kluczowe

przygotowania przestępców seksualnych do terapii
Preparing sex offenders for treatment


Summary

The article presents how sex offenders prepare for therapy, was divided into two parts: the first attempts to show the three main, or at least the most frequently mentioned in the literature, symptoms of offenders’ resistance to therapy, namely: general reluctance to any changes in behavior, denying that the current twisted behavior is a crime (denial) and interrupting and resigning. The second part of the article discusses specific methods of preparing sex offenders for the therapy awaiting them, and presents two more issues, namely: the genesis and the unprecedented flourishing of the basic method of this preparation, which is the motivating interview, and then discusses, on the basis of specific examples, in which In this way, motivating interview questionnaires are constructed, allowing for the maximum refinement and operationalization of the results collected with their application.


Keywords

preparing sex offenders for treatment