PWP

Strona główna

2022, Volume 114, Issue I

Społeczny wymiar w nauczaniu Jana Pawła II wobec osób pozbawionych wolności


Sylwester Bębas1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, UP w Krakowie


Autor korenspondencyjny: Sylwester Bębas; -, UP w Krakowie; email: -

Sylwester Bębas: -Full text

Streszczenie

Praca podejmuje niezwykle ważną społecznie problematykę resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych. Ujmuje te zagadnienia za pomocą nowego podejścia naukowego opartego na oddziaływaniach wychowawczych przyjmowanych w pedagogice chrześcijańskiej. Praca może stanowić inspirację dla pedagogów zajmujących się resocjalizacją, aksjologią w wychowaniu, pedagogiką chrześcijańską do dalszych badań, refleksji, która stanowić będzie impuls do rozwoju pewnych elementów teorii pedagogicznej oraz podejmowanych działań w praktyce wychowawczej nie tylko osób osadzonych w zakładach karnych. W artykule przeanalizowane zostały: poprawczy i resocjalizacyjny charakter kary pozbawienia wolności w nauczaniu Jana Pawła II, cele i zadania kary pozbawienia wolności w nauczaniu Jana Pawła II oraz godność osób osadzonych w nauczaniu Jana Pawła II.


Słowa kluczowe

Jan Paweł II, zakład karny, resocjalizacja, przestępczość, więziennictwo
The social dimension of John Paul II’s teaching to prisoners


Summary

The work deals with the extremely important social issues of rehabilitation of inmates in prisons. It presents these issues with the help of a new scientific approach based on the educational influences adopted in Christian pedagogy. The work can be an inspiration for educators dealing with social rehabilitation, axiology in upbringing, Christian pedagogy for further research, reflection, which will be an impulse for the development of certain elements of pedagogical theory and activities undertaken in educational practice, not only in prison. The article analyzes: the correctional and social rehabilitation nature of imprisonment in the teaching of John Paul II, the goals and tasks of imprisonment in the teaching of John Paul II and the dignity of persons imprisoned in the teaching of John Paul II.


Keywords

John Paul II, prison, rehabilitation, crime, prison