PWP

Strona główna

2022, Volume 114, Issue I

Klimat społeczny miejsca pracy a poczucie bezpieczeństwa w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej


Agnieszka Lewicka-Zelent1, Katarzyna Korona1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, UMCS w Lublinie


Autor korenspondencyjny: Katarzyna Korona; -, UMCS w Lublinie; email: -

Agnieszka Lewicka-Zelent: -

Katarzyna Korona: -Full text

Streszczenie

Artykuł ma na celu przedstawienie opinii funkcjonariuszy SW na temat klimatu społecznego panującego w miejscu pracy w kontekście ich poczucia bezpieczeństwa. Praca w warunkach służby w świetle aktualnych przepisów została uznana za szczególną, również uwzględniając bezpośredni kontakt z osadzonymi. Subiektywna ocena klimatu społecznego ma znaczenie nie tylko dla odczuwanego poziomu bezpieczeństwa, lecz także dla skuteczności prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych.


Słowa kluczowe

poczucie bezpieczeństwa, klimat społeczny, zakład karny, praca, Służba Więzienna
The social climate of the workplace and the sense of security in the opinion of officers of the Prison Service


Summary

The article aims to provide the opinion of Prison Service officers on the social climate in the workplace in the context of their sense of security. Working in conditions of service under current regulations has been considered special, also taking into account direct contact with prisoners. Subjective assessment of the social climate is important not only for the perceived level of security, but also for the effectiveness of the rehabilitation interactions.


Keywords

sense of security, social climate, prison, work, Prison Service