PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Problematyka funkcjonowania obiektu penitencjarnego w sytuacji wystąpienia katastrof w Polsce – badania fokusowe


Paweł Gromek1, Tomasz Kośmider2, Mariusz Kuryłowicz3, Aleksandra Woźniak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2-, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
3Instytut Penitencjarystyki Stosowanej, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości


DOI: 10.52694/ThPSR.117.2

Full text

Streszczenie

W artykule zaprezentowano problematykę funkcjonowania aresztu śledczego i zakładu karnego w warunkach zagrożeń o potencjale wystarczającym do zainicjowania katastrofy. Zbudowano model obiektu penitencjarnego jako organizacji doświadczanej przez katastrofę. Następnie wykorzystano ten model do przeprowadzenia badania fokusowego powiązanego z analizą SWOT. Bazując na wynikach badań empirycznych, zidentyfikowano uwarunkowania funkcjonowania obiektu penitencjarnego w obliczu katastrofy w Polsce i sklasyfikowano je jako mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia.


Słowa kluczowe

obiekt penitencjarny, areszt śledczy, zakład karny, katastrofa, zarządzanie kryzysowe.
Problems of functioning of penitentiary facility in the face of disasters in Poland


Summary

The paper presents conditions for the functioning of penitentiary facility in the face of disaster in Poland. Operational specification of a detention centre and a penitentiary in conditions of hazards with a potential sufficient to initiate a disaster were described. A model of penitentiary facility as an organisation affected by a disaster was built. Then the model was used for focus research related to SWOT analysis. Basing on empirical findings, conditions for the functioning of penitentiary facility in the face of disaster in Poland were identified and classified as strengths, weaknesses, opportunities and threats.


Keywords

penitentiary facility, detention centre, penitentiary, disaster, crisis management