PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Style tożsamości i wartości cenione wśród osadzonych w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie


Sabina Janik1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych


DOI: 10.52694/ThPSR.117.3

Full text

Streszczenie

Resocjalizacja osób łamiących normy obyczajowe i moralne od lat jest przedmiotem badań naukowców. Wynika to zarówno z polityki społecznej, systemu państwa, jak i z dorobku nauk społecznych ukierunkowanych na dobro jednostki. Autorka prezentuje wyniki badań empirycznych ukazujące związki stylów tożsamości z  preferencją wartości osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych.


Słowa kluczowe

style tożsamości, preferencje wartości, osadzeni.
Identity styles and walues valued among inmates in penitentiary units District Inspectorate of the Prison Service in Warsaw


Summary

The resocialization of people who violate moral normshas beenthe subject of scientists’research for years.It results from the social policy, the state system, and the achievements of social sciences.The author presents the results of empirical research showing the relationship between identity styles and the preference for values of inmates in penitentiary units.


Keywords

identity styles, value preferences, inmates