PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Kształcenie i doskonalenie funkcjonariuszy Służby więziennej w czasie dynamicznych przemian społeczeństwa


Witold Kołodziejczyk1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Witold Kołodziejczyk: https://orcid.org/0000-0002-7282-3677


DOI: 10.52694/ThPSR.117.5

Full text

Streszczenie

Artykuł podejmuje próbę wskazania w czasach zmienności, niestabilności, nieprzewidywalności i złożoności najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają dziś twórcy programów studiów i kursów doskonalących. Charakter rozważań wpisuje się w nurt badań w działaniu i osadzony jest w refleksyjnej praktyce jako podstawowej perspektywie nadającej nowe znaczenie w  podejściu do kształcenia i doskonalenia kadry instytucji penitencjarnych. Odwołuje się do koncepcji zarządzania przez wartości skoncentrowanego na rozwijaniu cech charakteru i nawyków skutecznego działania. Wskazuje na istotną różnicę między etyką charakteru a etyką osobowości i kluczowe cechy umożliwiające realizację założeń ochrony dynamicznej nowego podejścia w zapewnianiu bezpieczeństwa w wybranych systemach więziennictwa. Wskazując na związek wizji i misji z przygotowywanymi programami studiów uwzględniającymi sferę afektywną nauczania, przywołuje przykłady realizacji w wybranych europejskich systemach więziennictwa.

Prezentowane podejście jest wprowadzeniem do rozwijanych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości programów kształcenia i doskonalenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. Stanowią one odpowiedź na trendy w europejskich systemach penitencjarnych z jednoczesnym uwzględnieniem funkcji technologii w kształtowaniu nowych zachowań i postaw generacji sieci. Poruszane zagadnienia mają jedynie charakter sygnalizacyjny i wskazują na obszar, który do tej pory jest mało obecny w edukacji formalnej dorosłych i wymaga pogłębienia.


Słowa kluczowe

ochrona dynamiczna, misja, wizja, rozwój zawodowy, etyka charakteru, skuteczne działanie, sfera afektywna.
Education and training of officers of the Prison Service during the dynamic changes of society


Summary

The article attempts to point out the most important challenges faced by the creators of study programs and improvement courses in times of changeability, instability, unpredictability and complexity. It is an attempt to analyze the essence of a holistic approach to the education and improvement of the staff of penitentiary institutions. It draws upon the concept of managing by values focused on developing character traits and habits of effective action. It indicates a significant difference between the character ethic and the personality ethic and the key features enabling the implementation of dynamic security -‒ a new approach in ensuring security in selected prison systems. Pointing to the relationship between vision and mission with the study programs that take into account the affective domain of education, the article is illustrated with examples of such programs in selected European prison systems. The approach presented in this article is an introduction to the education and training programs of prison officers developed at the Academy of Justice. They are a response to trends in European penitentiary systems, while taking into account the function of technology in shaping new behaviours and attitudes of the net generation. The issues discussed here merely indicate an area which so far has not been present in adult formal education literature and which requires further research.


Keywords

dynamic security, mission, vision, professional development, character ethic, effective action, affective domain.