PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Dolegliwość kary a poczucie sensu życia osób przebywających w izolacji penitencjarnej


Monika Wolińska1, Jarosław Michalski2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
2Katedra Filozofii i Socjologii Wychowania , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


DOI: 10.52694/ThPSR.117.7

Full text

Streszczenie

W artykule wykorzystano fragmenty badań przygotowanych na podstawie wywiadów narracyjnych z osobami przebywającymi w izolacji penitencjarnej. Przyjęty w pracy problem badawczy można sformułować w formie pytania: jakie znaczenie mają deprywacje i inne dolegliwości wynikające z izolacji penitencjarnej w kształtowaniu celów i wartości będących źródłem sensu życia osób, które weszły w konflikt z prawem? W ramach podjętego projektu badawczego przeprowadzone zostały wywiady z osadzonymi, które dały wgląd w ich świat życia, wskazały sfery społecznego cierpienia oraz źródła podstawowego zaufania, że życie jest warte przeżycia, zidentyfikowane poprzez ogląd osobiście istotnych przekonań, znaczących działań i doświadczeń.

 


Słowa kluczowe

cierpienie społeczne, pamięć dzieciństwa, poczucie sensu życia, prężność (rezyliencja), izolacja penitencjarna
The ailment of punishment and the sense of meaning of life of people in penitentiary isolation


Summary

The article uses fragments of research prepared on the basis of narrative interviews with people staying in penitentiary isolation. The research problem can be formulated in the form of a question: what is the significance of deprivation and other discomforts resulting from penitentiary isolationthe resulting social suffering in shaping the values that are the source of meaning in the lives of people who have come into conflict with the law? As part of the research project undertaken, interviews were conducted with inmates which provided insight into their life world, identified spheres of social suffering and sources of basic confidence that life is worth living, identified through viewing personally significant beliefs, meaningful actions and experiences.


Keywords

social suffering, childhood memory, sense of meaning in life, resilience, penitentiary isolation.