PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Kontratypy w prawie ziemskim I Rzeczpospolitej


Wojciech Chrząścik1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Jagielloński


DOI: 10.52694/ThPSR.117.11

Full text

Streszczenie

Problematyką badawczą niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące ukształtowania oraz rozwoju wybranych okoliczności wyłączających bezprawność czynów przestępnych (kontratypów) od XVI do końca XVIII w. w prawie ziemskim I Rzeczpospolitej.


Słowa kluczowe

kontratyp, bezprawność, prawo ziemskie, prawo karne, I Rzeczpospolita.
Countertypes in land law of the First Commonwealth


Summary

The research subject of this article is an attempt to answer questions about shape and development of individual circumstances excluding the illegality of criminal acts (countertypes) from the 16th to the end of the 18th century in the land law of the First Commonwealth.


Keywords

countertype, illegality, land law, criminal law, the First Commonwealth