PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych BSP w systemie bezpieczeństwa zakładów karnych – badania pilotażowe


Rafał Parczewski 1, Anna Borucka2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Studium Szkolenia Wojskowego, Wojskowa Akademia Techniczna
2Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna


DOI: 10.52694/ThPSR.117.10

Full text

Streszczenie

Bezzałogowe statki powietrzne (BSP), potocznie zwane dronami, wykorzystywane są do szerokiego spektrum zadań w wielu służbach i instytucjach państwowych. Latające platformy bezzałogowe w dzisiejszej rzeczywistości dokonują monitoringu stref nadgranicznych, granicy państwowej, uczestniczą w patrolowaniu zdarzeń drogowych oraz wykonują wiele innych, skomplikowanych czynności na potrzeby organów państwowych. Powyższe możliwe jest dzięki nowoczesnym funkcjonalnościom bezzałogowych statków powietrznych, które ciągle ulegają ewaluacji. Służba Więzienna (SW) zgodnie ze swoimi ustawowymi założeniami realizuje m.in. zadania związane z wykonywaniem tymczasowych aresztowań oraz kar pozbawienia wolności. Funkcjonariusze SW realizują zadania dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. System więziennictwa odizolowuje sprawców przestępstw od reszty społeczeństwa, zapewniając jednocześnie pobyt, opiekę i właściwą resocjalizację osadzonych. Bezzałogowe statki powietrzne mogą wspomóc wybrane zadania SW podczas wykonywania codziennych czynności służbowych, szczególnie w zakresie monitoringu i powiadamiania.


Słowa kluczowe

bezzałogowe statki powietrzne, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne, Służba Więzienna, zakład penitencjarny, monitoring, społeczeństwo.
The use of unmanned UAVs in the system of prisons – pilot studies


Summary

Unmanned aerial vehicles (UAVs) commonly known as drones are used for a wide range of tasks in a number of government services and institutions. UAVs in today’s reality perform monitoring of border zones, the state border lines, participate in patrolling traffic incidents and perform a number of other complex activities, for the needs of state authorities. The above is made possible by the modern functionalities of UAVs, which are constantly being evaluated. The Prison Service (PS), in accordance with its statutory objectives, carries out, i.a., tasks related to the execution of pre-trial detention and prison sentences. PS officers carry out tasks related to public security in the broadest sense. The prison system isolates offenders from the rest of society, while providing accommodation, care and proper rehabilitation of prisoners. Unmanned aerial vehicles can support selected PS tasks in the performance of daily official activities, especially in the areas of monitoring and notification.


Keywords

unmanned aerial vehicles, state security, public security, Prison Service, correctional facility, monitoring, society.