PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Wsparcie resocjalizacyjne personelu więziennego dla matek przebywających w polskich zakładach karnych


Kazimierz Pierzchała1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kazimierz Pierzchała: https://orcid.org/0000-0001-9972-943X


DOI: 10.52694/ThPSR.117.8

Full text

Streszczenie

Macierzyństwo stanowi w naszej kulturze wartość niekwestionowaną. Macierzyństwo to samorealizacja matki. Nie jest ono zazwyczaj aktem przypadkowym, jest natomiast pewnym procesem świadomego przeorganizowania wymiaru fizjologicznego, psychicznego, duchowego i społecznego, czyli osiągnięcie pełnego holizmu. Kobiety odbywające karę pozbawienia wolności dużo gorzej niż mężczyźni znoszą izolację więzienną i tracą poczucie bezpieczeństwa. Praca personelu domu matki i dziecka polega na resocjalizowaniu osadzonych kobiet i przygotowywaniu ich do roli samodzielnych matek, a jednocześnie jest pracą z dziećmi i polega na wspieraniu ich rozwoju, zapobieganiu i koordynowaniu ewentualnych deficytów. Podtrzymywanie więzi między rodzicem a dzieckiem jest niezwykle ważnym czynnikiem, który ułatwia osobom pozbawionym wolności reintegrację w wolnym społeczeństwie, a zatem realizację zasadniczego celu wykonywania kary pozbawienia wolności.


Słowa kluczowe

macierzyństwo, osadzona, matka, resocjalizacja, dom matki i dziecka, kadra, wsparcie.