PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Oddział mieszkalny jako fundamentalny element w bezpieczeństwie penitencjarnym – rola oddziałowego


Marcin Strzelec1, Robert Nowacki2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
2Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości


DOI: 10.52694/ThPSR.117.12

Full text

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych jaką pełnią funkcjonariusze na stanowisku oddziałowego. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę miejsca pełnienia służby oraz samego stanowiska. Opisano również podstawowe zadania ochronne na tym stanowisku, a także zadania wynikające ze specyfiki oddziału. Podkreślono również uprawnienia oddziałowego w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu osób przebywających w miejscu pełnienia przez niego służby. Podjęta została także próba wskazania rekomendacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy działów ochrony pełniących służbę w oddziale mieszkalnym.


Słowa kluczowe

oddziałowy, bezpieczeństwo, oddział mieszkalny, zadania
The residential ward as a fundamental element in penitentiary security – the role of the warden


Summary

The purpose of this article is to introduce the role of the warden officers in the safety of prisons and detention facilities. The article describes the features of the place of duty and the position itself. It also describes basic safety duties and specific responsibilities related to the wardens role. It also emphasized the powers of the branch in situations threatening the health and life of persons residing in the place of his service. An attempt was also made to provide recommendations to enhance the personal safety of security officers serving in the residential ward.


Keywords

warden, security, residential ward, assignments